บทสวดถอนมิจฉาทิฐิ
ดูดวง ยอดฮิต

บทสวดถอนมิจฉาทิฐิ

คำถอนอธิษฐานที่เป็นมิจฉาทิฐิเหมือนการขอขมากรรม ขอตัดกรรมที่ไม่ดี  เพราะบางครั้งเราอาจจะเคย คิด พูด ทำสิ่งใดโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์แล้วได้ก่อบาป สร้างเวร เบียดเบียนให้กับผู้อื่น

การขอถอนอธิษฐานส่วนหนึ่งจะช่วยให้จิตใจของเราสำนึกผิด
-ลดความอาฆาตพยาบาททั้งหลายที่มีต่อคนอื่น
-ช่วยลดวิบากกรรมเวรกรรมทางใจลงได้อย่างมาก

มิจฉาทิฐิ คือความเห็นผิด เช่น เห็นว่าทำดีได้ชั่ว ทำชั่วได้ดี มารดาบิดาไม่มี เป็นต้น และความเห็นที่ไม่นำไปสู่ความพ้นทุกข์

อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ                  

ทุติยัมปิ อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ                  

ตะติยัมปิ อิมัง มิจฉา อะธิษฐานัง ปัจจุทธะรามิ

ข้าพเจ้าขอถอนคำอธิษฐาน ถอนคำสาป ถอนคำแช่ง ที่ข้าพเจ้าและผู้อื่นได้ตั้งขึ้น ถึงพร้อมแล้ว ด้วยกิเลส ด้วยตัณหา ด้วยอุปาทาน ด้วยราคะ ด้วยโทสะ ด้วยโมหะ ด้วยมานะ ด้วยมิจฉาทิฐิ เป็นไปเพื่อความพยาบาทเบียดเบียน สร้างเวรสร้างกรรม ไม่ประกอบด้วยธรรมไม่ประกอบด้วยวินัย ไม่ประกอบด้วยกุศล ไม่ประกอบด้วยปัญญา ไม่ประกอบด้วยบารมี ที่ข้าพเจ้าและผู้อื่นได้อธิษฐานไว้ สาปไว้ แช่งไว้ ในอดีตชาติก็ดี ปัจจุบันชาติก็ดี ระลึกได้ก็ดี ระลึกไม่ได้ก็ดี ทั้งหมดทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าขออ้างเอาพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า แม่พระธรณี แม่พระคงคา แม่พระเพลิง แม่พระพาย และเทวดาทั้งหลายทั้งปวง มาเป็นพยาน ว่าข้าพเจ้าและผู้อื่นขอถอนคำอธิษฐานเหล่านั้น ถอนคำสาปเหล่านั้น ถอนคำแช่งเหล่านั้น ร้อยหน พันหน หมื่นหน แสนหน โกฏิหน ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเทอญ